“راه اندازی پلتفرم های شتابدهی
برای تبدیل نهال های کارآفرینی
به ابر کسب و کارهای آینده”